MISJA

Misją naszej działalności jest przede wszystkim wsparcie rodziny i szkoły – ich znaczenia, jakie odgrywają w procesie wzrastania dziecka i jego dojrzewania do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych. Chcemy to osiągnąć głównie poprzez:

– organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych,

– upowszechnianie sportu i rekreacji,

-wspieranie działań kulturalnych,

– prowadzenie działalności profilaktycznej,

-organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

-szeroko rozumiane działania mające na celu wsparcie rodzin w realizowaniu zadań opiekuńczo-wychowawczych.

W naszych działaniach koncentrujemy się obecnie na potrzebach lokalnych, chcemy zaktywizować
i zaangażować mieszkańców Woli Radziszowskiej w nasze działania.